{"name":".","message":"更多资源持续上架\r\n●●已购买的用户必须加QQ:\r\n167778684(验证语填: 萌猫助手)","identifier":"..","sourceURL":"https://mm.dzapp8.com/appstore","unlockURL":"https://mm.dzapp8.com/appstore","sourceicon":"https://mm.dzapp8.com/file/image/665710b9f0040.png","payURL":"11","apps":[{"name":"定制v-下载通道1","type":"0","version":"8.049","versionDate":"2024-07-16 16:37:09","versionDescription":"6.7已更新微信净化无法关注的问题","lock":"0","downloadURL":"https://pan.dzv520.top/d/ios/dzv8049.ipa?sign=3CvY24l_QWYxPBM3Y1nD3kEMgYt2N7tNGsCkl7_kbbk=:0","iconURL":"https://mm.dzapp8.com/file/image/6634df87130e9.png","size":"374341632"},{"name":"定制v-下载通道2","type":"0","version":"8.049","versionDate":"2024-07-08 15:31:28","versionDescription":"6.7已更新微信净化无法关注的问题","lock":"0","downloadURL":"http://iosrjxz.test.upcdn.net/ios/dzv8049.ipa","iconURL":"https://mm.dzapp8.com/file/image/6634df87130e9.png","size":"386924544"},{"name":"定制微信分身多开-下载通道1","type":"0","version":"8049","versionDate":"2024-07-16 16:37:38","versionDescription":"","lock":"0","downloadURL":"https://pan.dzv520.top/d/ios/wxdk8049.ipa?sign=BzO6QgJRB0Dbe30R5KgcxDynDb1oKtEPQKSXWPtTAtY=:0","iconURL":"https://mm.dzapp8.com/file/image/6634df87130e9.png","size":"327155712"},{"name":"定制微信分身多开--下载通道2","type":"0","version":"8049","versionDate":"2024-07-08 15:41:09","versionDescription":"","lock":"0","downloadURL":"http://iosrjxz.test.upcdn.net/ios/wxdk8049.ipa","iconURL":"https://mm.dzapp8.com/file/image/6634df87130e9.png","size":"327155712"},{"name":"小红书多开","type":"0","version":"8.30","versionDate":"2024-06-02 22:28:10","versionDescription":"","lock":"0","downloadURL":"https://pan.dzapp8.com/d/ios/xiaohongshu.ipa?sign=ghouCLWubnbSfrFNoojiXBnmH2VU-q6zfWVu93VLLUw=:0","iconURL":"https://mm.dzapp8.com/file/image/665c817000582.webp","size":"150994944"},{"name":"电影猎手","type":"0","version":"3.2.3","versionDate":"2024-04-19 15:22:51","versionDescription":"大量优质影视资源,非常不错!","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iDZpY1sxicve","iconURL":"","size":"17825792"},{"name":"嘶哩嘶哩-漫画","type":"0","version":"5.13","versionDate":"2024-04-19 15:23:02","versionDescription":"免费换动漫、电影、电视剧、音乐、游戏等","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/igZnV1sxmulg","iconURL":"","size":"50331648"},{"name":"OmoFun-漫画","type":"0","version":"5.0.3","versionDate":"2024-04-19 15:23:03","versionDescription":"免费国漫、日漫、韩漫","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iRBJb1sxhw9g","iconURL":"","size":"88080384"},{"name":"布雷4K","type":"0","version":"3.02","versionDate":"2024-04-19 15:22:58","versionDescription":"免费海量影视资源/国产剧、日韩剧","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iHUQx1tr2sra","iconURL":"","size":"36700160"},{"name":"韩漫之家-漫画","type":"0","version":"5.0.2","versionDate":"2024-04-19 15:22:19","versionDescription":"喜欢看韩漫的这里都有","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iGNEi1sxig0h","iconURL":"","size":"12582912"},{"name":"MiFun-漫画","type":"0","version":"3.2.3","versionDate":"2024-04-19 15:22:57","versionDescription":"免费看漫画","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iGpFA1sxji9e","iconURL":"","size":"48234496"},{"name":"稿定设计","type":"0","version":"4.60.0","versionDate":"2024-04-19 15:22:28","versionDescription":"解锁终身会员","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/ie5Ug1staxsf","iconURL":"","size":"162529280"},{"name":"QQ分身多开","type":"0","version":"9..055","versionDate":"2024-06-07 23:00:20","versionDescription":"","lock":"0","downloadURL":"https://pan.dzapp8.com/d/ios/QQ_9.0.55.ipa?sign=ZIiSesPgVXyVfdpXGMM82hJoRMnJc-UuKdumP6NRbFU=:0","iconURL":"https://mm.dzapp8.com/file/image/6663202d57f62.png","size":"281018368"},{"name":"剧兔","type":"0","version":"3.2.2","versionDate":"2024-04-19 15:22:59","versionDescription":"全球优质电影和电视剧,解锁VIP会员看片","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iz1Du1sxj9ef","iconURL":"","size":"62914560"},{"name":"番茄畅听","type":"0","version":"5.3.0","versionDate":"2024-04-19 15:22:37","versionDescription":"解锁VIP去广告","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/irzmC1sseqad","iconURL":"","size":"120586240"},{"name":"腾讯视频","type":"0","version":"8.10.30","versionDate":"2024-04-19 15:23:04","versionDescription":"去广告","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iOMQq1ssfrvg","iconURL":"","size":"212860928"},{"name":"优酷","type":"0","version":"11.0.69","versionDate":"2024-04-19 15:22:49","versionDescription":"去广告","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iNNHi1ssg2pg","iconURL":"","size":"145752064"},{"name":"美颜相机","type":"0","version":"11.9.3","versionDate":"2024-04-19 15:23:02","versionDescription":"注入去广告插件/注入vip会员插件/使用方法=无需登录破解所有功能","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iC0I01ssz8bc","iconURL":"","size":"204472320"},{"name":"河马剧场","type":"0","version":"3.8.2","versionDate":"2024-04-19 15:23:00","versionDescription":"免费看短剧,解锁广告","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iblNV1ssemuj","iconURL":"","size":"39845888"},{"name":"TikTok国际版抖音","type":"0","version":"33.30","versionDate":"2024-04-19 15:22:37","versionDescription":"国际版免拔卡破解版\r\n注入BHTiktok2.3.0 汉化版","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/ioFLo1ssdapg","iconURL":"","size":"241172480"},{"name":"抖音","type":"0","version":"29.0.0","versionDate":"2024-04-19 15:22:36","versionDescription":"注入图层最新插件 无水印下载视频及图片","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iXMfO1ssekli","iconURL":"","size":"286261248"},{"name":"番茄小说","type":"0","version":"5.9.7","versionDate":"2024-04-19 15:23:10","versionDescription":"✅注入破解插件/✅破解会员功能/✅解锁所有功能/✅已测试此版本正常使用","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/imLlC1sseqyh","iconURL":"","size":"74448896"},{"name":"橘子视频","type":"0","version":"4.5.6","versionDate":"2024-04-19 15:23:03","versionDescription":"大量免费影视资源","lock":"0","downloadURL":"https://1377.lanzouo.com/iYZRU1sxiquh","iconURL":"","size":"44040192"},{"name":"调试用的","type":"0","version":"888","versionDate":"2024-04-25 21:58:03","versionDescription":"","lock":"0","downloadURL":"http://iosrjxz.test.upcdn.net/wx%40com.xunfei03.8800mf.ipa","iconURL":"","size":"349175808"}],"categories":[{"id":"0","name":"默认"}]}